National Faculty
Dr.Alpa Dherai, Mumbai Dr.Koumude Godbole, Pune Dr.Seema Kapoor, New Delhi
Dr.Amarnath, Chennai Dr.Madhulika Kabra, New Delhi Dr.Sheela Nampoorthiri, Cochin
Dr.Anil Jalan, Navi Mumbai Dr.Mamta Muranjan, Mumbai Dr.Sheetal Mhamunkar, Mumbai
Ms.Anuja Agarwala, New Delhi Dr.Meenakshi Bhat, Bangalore Dr.Shubha Phadke, Lucknow
Dr.Ashish Gupta, Delhi Dr.Murugan V, Chennai Dr.Sudha Rathna Prabhu, chennai
Dr.Ashwin Dalal, Hyderabad Dr.Naresh P Shanmugam, Chennai Dr.Sujatha Jagadeesh, Chennai
Dr.Beena Suresh, Chennai Dr.Neeraja Gupta, New Delhi Dr.Sunitha Bijarnia, New Delhi
Dr.Bhaskarachary, Hyderabad Dr.Radha Rama Devi, Hyderabad Dr.Suresh S, Chennai
Dr.Dharini Krishnan, Chennai Mrs.Ranjini Parthasarathy, Chennai Dr.Uma Maheswari B, Chennai
Dr.Girisha K.M, Manipal Dr.Ratna Dua Puri, New Delhi Dr. Usha Dave, Mumbai
Dr.Indrani Suresh, Chennai Dr.Rekha Cherian, Chennai Ms.Vaishali Madkaikar, Pune
Dr.Jayesh Seth, Ahmedabad Dr.Revathy Raj, Chennai Dr.Verma I.C, New Delhi
Dr.Kalpana Gowrishankar, Chennai Dr.Rohit Cariappa, Bangalore